Informacja o finnasowaniu ze środków UE
Bon na innowacje

Eyetracking Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Usługa badawcza dla Eyetracking Solutions sp. z o.o.” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi badawczej polegającej na stworzeniu znacząco ulepszonej wersji obecnie stosowanego przez Spółkę rozwiązania Automatic Perception Profile (APP). Usługa badawcza ma obejmować rozwinięcie wykorzystywanego obecnie rozwiązania o korzystanie z uczenia maszynowego w celu rozwoju dokładności oraz o nową funkcjonalność, jaką jest możliwość przypisywania poszczególnym osobom unikalnych identyfikatorów (ID) w celu rozbudowy możliwości analitycznych rozwiązania. APP umożliwia świadczenie usług polegających na badaniu grupy konsumenckiej i określeniu jej charakterystyki na podstawie zautomatyzowanej metody detekcji danych z twarzy konsumentów, którzy nawiązali kontakt wzrokowy z wybraną kreacją reklamową czy produktem lub znaleźli się w jego zasięgu.

Projekt podzielono na 3 fazy (ujęte jako zadania):

  1. Analiza przedwdrożeniowa 
  2. Opracowania innowacyjnych rozwiązań
  3. Opracowanie algorytmówOpracowanie prototypu

Dodatkowo, wykonawca usługi badawczej podejmie działania mające na celu włączenie do procesu definiowania użytkowników końcowych. 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez możliwość zaoferowania znacząco udoskonalonej usługi realizowanej z wykorzystaniem narzędzia Automatic Perception Profile (APP). Jednostka naukowa w ramach projektu opracuje nową funkcjonalność jaką jest możliwość przypisywania poszczególnym osobom unikalnych identyfikatorów (ID) w celu rozbudowy możliwości analitycznych oraz dzięki włączeniu elementu uczenia maszynowego zwiększy dokładność zbieranych danych.

 

Wydatki kwalifikowalne: 328 700.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 279 395.00 PLN