O Firmie

O Firmie

Eyetracking jest spók z o.o. powsta pod koniec 2005 roku, w wyniku zapotrzebowania na badania oparte na metodzie eyetrackingu oraz rosnc popularnoci i wszechstronnoci zastosowania tego rodzaju bada, jak równie niezwykle dynamicznym rozwojem tej dziedziny w krajach wysoko rozwinitych.

 

Skupiamy i integrujemy osoby zwizane z eyetrackingiem w Polsce i pogbiamy wiadomo moliwoci tego typu bada. Rozwijamy programy badawcze  wykorzystujce innowacyjne narzdzie jakim jest eye tracking. Przy wspópracy z orodkami naukowymi tworzymy zespó dowiadczonych specjalistów szukajc optymalnych rozwiza dla naszych klientów.

 

Cele Spóki

Gównym celem spóki jako pioniera bada opartych o eye tracking jest rozwój rynku eye trackingowego w Polsce oraz Europie centralnej i wschodniej. Cele te bd realizowane poprzez nastpujce dziaania:

  • Wspópraca z orodkami badawczymi i uczelniami
  • Propagowanie i rozwój eyetrackingu jako metody badawczej
  • Dystrybucja sprztu oraz sprzeda bada
  • Consulting i doradztwo w zakresie metodologii przeprowadzania bada
  • Przeprowadzanie bada z uyciem eyetrackingu
  • Szkolenia z ergonomii i jakoci uytkowej, oraz prowadzenia bada eyetrackingowych